توابع متنی پرکاربر در PHP

آموزش برنامه نویسی php

در این بخش به بررسی برخی از توابع مهم و پرکاربرد کار با متن می پردازیم.

تابع strlen

این تابع طول یک متن را بر می گرداند.

مثال:

<?php
echo strlen("Hello world!"); // outputs 12
?> 

اگر این تابع رشته های شامل کاراکترهای فارسی باید از تابع mb_strlen استفاده شود.

مثال:

<?php
echo mb_strlen("تست طول متن"); // outputs 12
?>

تابع str_word_count

این تابع تعداد کلمات موجود در یک متن را می شمارد.

مثال:

<?php
echo str_word_count("Hello world!"); // outputs 2
?> 

برای حروف فارسی تابع فوق به درستی کار نخواهد کرد. به جای آن می توانید از تابع زیر استفاده کنید:

<?php
function str_word_count_utf8($str) {
  return count(preg_split('~[^\p{L}\p{N}\']+~u',$str));
}

?>

تابع strpos

این تابع به دنبال یک متن خاص در رشته مورد نظر می گردد و در صورت یافتن آن موقعیت اولین کاراکتر متن در رشته مورد نظر را بر می گرداند. در صورتی که متن مورد نظر در رشته یافت نشود مقدار false برگشت داده می شود.

مثال:

<?php
echo strpos("Hello world!", "world"); // outputs 6
?> 

تابع str_replace

این تابع برای جایگزینی برخی از کاراکترها با کاراکترهای دیگر در رشته استفاده می شود.

مثال:

<?php
echo str_replace("world", "Dolly", "Hello world!"); // outputs Hello Dolly!
?> 

در مثال فوق عبارت Dolly به جای world در رشته Hello world! جایگزین می شود.

تابع implode

برای اتصال المان های آرایه و تبدیل آن به یک رشته استفاده می شود. پارامتر اول این تابع کاراکتر جداکننده المان ها و پارامتر دوم آرایه مورد نظر می باشد.

مثال:

<?php
$arr = array('Hello','World!','Beautiful','Day!');
echo implode(" ",$arr);
?> 

تابع explode

این تابع عکس implode عمل می کند و برای تبدیل یک رشته به آرایه استفاده می شود. پارامتر اول این تابع کاراکتر جدا کننده المان ها و پارامتر دوم رشته مورد نظر می باشد.

مثال:

<?php
$str = "Hello world. It's a beautiful day.";
print_r (explode(" ",$str));
?> 

Related posts

Leave a Comment