بخش دوم: ثابت ها و عملگرها در PHP

آموزش برنامه نویسی php

ثابت ها (Constants)

ثابت ها شناسه هایی برای مقادیر هستند. مقدار یک ثابت یکبار تعریف می شود و دیگر قابل تغییر نیست. نام یک ثابت باید با یک حرف و یا _ بدون علامت $ آغاز شود و برخلاف متغیرها، به صورت عمومی می توان در همه جای برنامه به آنها دسترسی داشت.

ایجاد یک ثابت

برای تعریف یک ثابت از تابع define استفاده می شود:

<?php
define("WELCOME", "Welcome to My Site", FALSE);
echo WELCOME;
?> 

تابع define سه مقدار می پذیرد:

پارامتر اول) نام ثابت

پارامتر دوم) مقدار ثابت

پارامتر سوم) تعیین کننده عدم حساسیت نام ثابت به حروف بزرگ و کوچک است.

با اجرای کد فوق مقدار معادل ثابت WELCOME یعنی Welcome to My Site به نمایش در می آید.

نکته: استفاده از پارامتر سوم تابع define اجباری نیست و به طور پیش فرض دارای مقدار FALSE (حساس به حروف بزرگ و کوچک) می باشد. جدول زیر برخی از پرکاربردترین ثابت های تعریف شده در php را نشان می دهد:

عنوان توضیحات
__LINE__ شماره خط فعلی در فایل را بر می گرداند.
__FILE__ مسیر کامل به همراه نام فایل فعلی را بر می گرداند
__DIR__ مسیر کامل پوشه فایل فعلی را بر می گرداند
__FUNCTION__ نام تابع فعلی را بر می گرداند
__CLASS__ نام کلاس فعلی را بر می گرداند
__METHOD__ نام متد را همراه با نام کلاس بر می گرداند.

عملگرها

عملگرها برای انجام عملیات بر روی متغیرها و مقادیر استفاده می شوند. برای انتساب مقادیر به متغیرها، اتصال مقادیر و متغیرها، انجام عملیات ریاضی روی مقادیر و متغیرها و به طور کلی انجام هر نوع عملیاتی به عملگرها نیازمندیم. عملگرها را می توان به چند دسته تقسیم کرد:

عملگرهای محاسباتی، عملگرهای انتسابی، عملگرهای مقایسه ای، عملگرهای افزایشی/کاهشی، عملگرهای منطقی، عملگرهای رشته و عملگرهای آرایه.

عملگرهای محاسباتی

این عملگرها همراه با مقادیر عددی و برای انجام عملیات محاسباتی ریاضی بر روی آنها استفاده می شوند.

عملگر عنوان مثال توضیحات
+ جمع $a + $b حاصل جمع a و b
تفریق $a – $b تفریق a از b
* ضرب a*$b$ ضرب a در b
/ تقسیم $a / $b خارج قسمت تقسیم a بر b
% باقیمانده $a % $b باقیمانده تقسیم a بر b
(** توان $a ** $b حاصل a به توان b

عملگرهای انتسابی

این عملگرها برای انتساب مقدار حاصل یک عملیات به یک متغیر استفاده می شود. علامت مساوی( = )عملگر انتساب در PHP است و مقدار سمت راست مساوی را در متغیر سمت چپ مساوی قرار می دهد.

انتساب دستور معادل توضیحات
$x = $y $x = $y مقدار y در x قرار می گیرد.
$x += $y $x = $x + $y مقدار x با مقدار y جمع شده و حاصل در x قرار می گیرد.
$x -= $y $x = $x – $y مقدار x از y کم شده و حاصل در x قرار می گیرد.
$x *= $y $x = $x * $y حاصل ضرب x در y در x قرار می گیرد.
$x /= $y $x = $x / $y خارج قسمت تقسیم x بر y در x قرار می گیرد.
$x %= $y $x = $x % $y باقیمانده تقسیم x بر y در x قرار می گیرد.

عملگرهای مقایسه ای

این عملگرها برای مقایسه دو مقدار (عدد یا رشته) استفاده می شوند. در زبان های برنامه نویسی، حاصل انجام هر مقایسه، یکی از دو مقدار بولین true یا false است. true نشان دهنده برقراری و صحیح بودن مقایسه و false معادل عدم برقراری و نادرستی آن مقایسه است.

عملگر عنوان مثال توضیحات
= = تساوی $x = = $y آیا مقدار x مساوی مقدار y است.
= = = یکسانی $x = = = $y آیا مقدار و نوع داده x و y یکسان است.
! = عدم تساوی $x ! = $y آیا مقدار x مخالف مقدار y است.
< > عدم تساوی $x < > $y آیا مقدار x مخالف مقدار y است.
! = = عدم یکسانی $x ! = = $y آیا مقدار و نوع داده x و y مخالف هم است.
بزرگتری $x > $y آیا مقدار x بزرگتر از y است.
کوچکتری $x < $y آیا مقدار x کوچکتر از مقدار y است.
> = بزرگتر یا مساوی $x > = $y آیا مقدار x بزرگتر یا مساوی مقدار y است.
< = کوچکتر یا مساوی $x < = $y آیا مقدار x کوچکتر یا مساوی مقدار y است.

عملگرهای افزایشی / کاهشی

این عملگرها برای افزایش یا کاهش یک مقداری متغیرها به کار می روند.

عملگر عنوان توضیحات
++$x پیش افزایشی ابتدا یک واحد به مقدار x می افزاید و سپس x را بر می گرداند.
$x++ پس افزایشی ابتدا مقدار x را برمی گرداند و سپس یک واحد به مقدار x می افزاید.
–$x پیش کاهشی ابتدا یک واحد از مقدار x می کاهد و سپس x را بر می گرداند.
$x– پس کاهشی ابتدا مقدار x را برمی گرداند و سپس یک واحد از مقدار x می کاهد.

عملگرهای منطقی

این عملگرها برای ترکیب عبارات شرطی با یکدیگر به کار می روند.

عملگر عنوان مثال توضیحات
and and $x and $y بررسی درست بودن هر دو شرط با هم (x و y هر دو true باشند)
or or $x or $y بررسی درستی یکی از شرط ها (x یا y درست باشد)
xor xor $x xor $y بررسی عدم دسترسی همزمان شرط ها
&& and $x && $y بررسی درست بودن هر دو شرط با هم (x و y هر دو true باشند)
|| or $x || $y بررسی درستی یکی از شرط ها (x یا y درست باشد)
! not !$x بررسی عدم درستی مقدار x (مقدار x برابر true نباشد)

عملگرهای رشته

در زبان PHP، دو عملگر مخصوص رشته وجود دارد که برای اتصال رشته ها به یکدیگر به کار می رود.

عملگر عنوان مثال توضیحات
. اتصال $x . $y مقادیر دو متغیر x و y را به هم می چسباند.
. = اتصال و سپس انتساب $x . = $y مقدار y را به مقدار x می چسباند و حاصل را در x قرار می دهد.

عملگرهای آرایه

این عملگرها برای مقایسه آرایه ها با یکدیگر به کار می روند.

عملگر عنوان مثال توضیحات
+ الحاق $x + $y آرایه های x و y را با هم ترکیب می کند
= = تساوی $x == $y بررسی تساوی مقادیر و کلیدهای دو آرایه
= = = یکسانی $x === $y بررسی تساوی مقادیر، کلیدها و نوع داده دو آرایه با یکدیگر
! = عدم تساوی $x != $y بررسی عدم تساوی مقادیر و کلیدهای دو آرایه
< > عدم تساوی $x < > $y بررسی عدم تساوی مقادیر و کلیدهای دو آرایه
! = = عدم یکسانی $x !== $y بررسی عدم تساوی مقادیر و کلیدها و نوع داده های دو آرایه

Related posts

Leave a Comment