بخش ششم: فراخوانی و ضمیمه کردن فایل ها در PHP

آموزش برنامه نویسی php

برای فراخوانی و اجرای محتویات یک فایل در فایل دیگر، از دستورات include یا require استفاده می شود. به عنوان مثال، اگر فایل vars.php به صورت زیر باشد:

<?php
$color='red';
$car='BMW';
?>

با اجرای کد زیر و فراخوانی فایل vars.php، مقادیر $color و $car در دستور echo قرار می گیرد و عبارت I have a red BMW به نمایش در می آید.

<html>
<body>

<h1>Welcome to my home page!</h1>
<?php include 'vars.php';
echo "I have a $color $car.";
?>

</body>
</html> 

تفاوت دو دستور require و include در این است که در دستور include در صورت عدم فراخوانی فایل، اجرای کدهای پس از آن ادامه می یابد، اما در دستور require در صورت عدم فراخوانی فایل، خطا ایجاد شده و اجرای ادامه برنامه متوقف می شود.

دو دستور require_once و include_once نیز عملکردی مشابه require و include دارند با این تفاوت که در صورت عدم فراخوانی قبلی فایل ها، آنها را ضمیمه می کنند.

Related posts