بخش پنجم: متغیرهای سراسری در PHP

آموزش برنامه نویسی php

متغیرهای از پیش تعریف شده در PHP که همواره قابل دسترسی هستند و در هر جایی از برنامه می توان از آنها استفاده نمود. این متغیرها هر یک به صورت آرایه ای از مقادیر مختلف می باشند که شامل موارد زیر هستند: $_GLOBALS) آرایه ای برای دسترسی به تمامی متغیرهای global می باشد. (اندیس آرایه شامل نام متغیرهاست) $_SERVER) اطلاعاتی در مورد هدرها، مسیرها و مکان های اسکریپت در این متغیر نگهداری می شود. $_REQUEST) حاوی اطلاعات مربوط به فرم HTML ارسالی می باشد. $_POST) حاوی مقادیر داده های ارسالی…

بخش چهارم: توابع در PHP

آموزش برنامه نویسی php

یک تابع بلاکی از دستورات است که می تواند بارها در طول برنامه فراخوانده شده و استفاده شود. توابع همزمان با بارگذاری (لود) صفحات PHP به صورت فوری به اجرا در نمی آیند بلکه در هر جایی از برنامه که فراخوانده شوند، اجرا می شوند. قدرتمندی زبان PHP از توابع تعریف شده در این زبان ناشی می شود. این زبان دارای بیش از 1000 تابع تعریف شده در درون خود است و امکان تعریف توابع جدید در برنامه را دارا می باشد. برای تعریف یک تابع جدید در PHP، از…

بخش سوم: عبارات شرطی و حلقه ها در PHP

آموزش برنامه نویسی php

عبارات شرطی عبارات شرطی به منظور تصمیم گیری در مورد اجرای دستورات مختلف براساس شرایط متفاوت استفاده می شوند. عبارات شرطی متداول در PHP شامل موارد زیر هستند: عبارت if) در صورت درستی شرط درون عبارت if ، دستورات اجرا شوند. عبارت if … else) در صورت درستی شرط if، یکی سری از دستورات بعد از if و در صورت عدم برقراری شرط، دستورات بعد از else اجرا می شود. عبارت if … elseif … else) مشابه عبارت فوق، در صورت درستی شروط متفاوت هر بخش، دستورات مرتبط با آن…