توابع متنی پرکاربر در PHP

آموزش برنامه نویسی php

در این بخش به بررسی برخی از توابع مهم و پرکاربرد کار با متن می پردازیم. تابع strlen این تابع طول یک متن را بر می گرداند. مثال: اگر این تابع رشته های شامل کاراکترهای فارسی باید از تابع mb_strlen استفاده شود. مثال: تابع str_word_count این تابع تعداد کلمات موجود در یک متن را می شمارد. مثال: برای حروف فارسی تابع فوق به درستی کار نخواهد کرد. به جای آن می توانید از تابع زیر استفاده کنید: تابع strpos این تابع به دنبال یک متن خاص در رشته مورد نظر…

بخش هفتم: توابع عددی در PHP

آموزش برنامه نویسی php

اعداد صحیح (integer) اعداد غیراعشاری بین 2147483647 و  2147483648- را شامل می شوند و اعداد خارج از این محدوده به عنوان اعداد شناور شناخته می شوند. همچنین اعداد صحیح می توانند به سه فرمت مبنای 10 (دسیمال)، مبنای 8 (اوکتال) و مبنای 16 (هگزادسیمال) تخصیص یابند. تابع is_int برای تعیین اینکه مقدار متغیری عدد صحیح است یا خیر از این تابع استفاده می گردد. در صورتی که مقدار متغیر عدد صحیح باشد true و در غیر این صورت false برگردانده می شود. مثال: اعداد شناور (float) این اعداد به صورت…

بخش ششم: فراخوانی و ضمیمه کردن فایل ها در PHP

آموزش برنامه نویسی php

برای فراخوانی و اجرای محتویات یک فایل در فایل دیگر، از دستورات include یا require استفاده می شود. به عنوان مثال، اگر فایل vars.php به صورت زیر باشد: با اجرای کد زیر و فراخوانی فایل vars.php، مقادیر $color و $car در دستور echo قرار می گیرد و عبارت I have a red BMW به نمایش در می آید. تفاوت دو دستور require و include در این است که در دستور include در صورت عدم فراخوانی فایل، اجرای کدهای پس از آن ادامه می یابد، اما در دستور require در صورت…